Вие сте тук: Начало > ОБЯВИ

ОБЯВИ


Обяви и съобщения свързани с нормативните изисквания при провеждането на различни процедури свързани с екологичното законодателство.Съобщение до Заглавие Публикувано на: Валидно до: Обява Прикачен файл
Заинтересованите страни Организирана среща за обществено обсъждане на ДОВОС 15 Юни, 2023 17 Юли, 2023
СЪОБЩЕНИЕ ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОВОС

ОБЩИНА ПЕТРИЧ със седалище и адрес гр. Петрич, ул. „Цар борис III” № 24, на основание чл.97, ал.4 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда, УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него, за инвестиционно предложение: „Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически обект „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи“-изграждане на необходимата инфраструктура за осигуряване на туристическо обслужване в поземлени имоти с идентификатори  49312.17.65, местност „Рупите“ и 49312.17.70, местност „Кожух“ по КК на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград, в т.ч. осигуряване на връзка между общински пътища и транспортен достъп”.
 
Срещите ще се проведат, в следния ред, дата и час:
 1. В община Петрич, срещата ще се проведе на 17.07.2023 г., (понеделник) от 9:30 часа, в сградата на Община Петрич, на адрес: пл. „Шейновски“ №3, град Петрич;
 2. В с. Рупите , срещата ще се проведе на 17.07.2023 г., (понеделник) от 11:30 часа, в сградата на  Кметството на с. Рупите;
 3. В с. Старчево , срещата ще се проведе на 17.07.2023 г., (понеделник) от 13:30 часа, в сградата на Кметството на с. Старчево.
 
Докладът по ОВОС и приложенията към него, са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в сградата на Община Петрич, сградите на Кметствата на селата Рупите и Старчево, както и в РИОСВ-Благоевград и на адрес гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ срещу № 46  - офис „МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД.
 
Докладът по ОВОС и приложенията към него, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес: http://www.riosvbl.org/index.php/2013-10-16-16-09-59/public-vote
и Доклад по оценка за съвместимост (ДОСВ): http://www.riosvbl.org/index.php/priroda/services-natura-2
, и на интернет страницата на „МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД на адрес: https://www.multi-ecoconsult.com/bg/obyavi
 
Писмени становища, могат да се представят в Общинска администрация Петрич, и Кметствата на  с. Рупите и с. Старчево, и РИОСВ-Благоевград, на посочените по-горе адреси или на срещата за обществено обсъждане. 
 
Лице за контакти по общественото обсъждане, от страна на възложителя:
 • 1. инж. Катя Стоянова – старши експерт в Дирекция „Строителство, техническа инфраструктура и благоустрояване“, Община Петрич, Ръководител проект:
 • - телефон за връзка: +359 884 779 677,
 • - електронна поща:  katiav.stoyanova@gmail.com
 
 • 2. Димитър Сотиров (Ръководител експертен колектив ДОВОС):
 • - телефон за връзка: +359 899 914 040;
 • - електронна поща: d.sotirov@multi-ecoconsult.com
Заинтересованите страни Организирана среща за обществено обсъждане на ДОВОС 03 Май, 2023 14 Юни, 2023
СЪОБЩЕНИЕ ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОВОС
 
„ГРИЙН ПРОФИТ” ЕOOД, със седалище и адрес на управление с. Минерални бани, п.к. 6343, ул. „Христо Ботев” № 13, на основание чл.97, ал.4 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от  Закона за опазване на околната среда, УВЕДОМЯВАТ всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение за: „Изграждане на въздушен електропровод високо напрежение 220 kV, преминаващ през землищата на с. Константиново, гр. Симеоновград, с. Калугерово и с. Пясъчево, община Симеоновград”.
           
Срещите ще се проведат, в следния ред, дата и час:
 1. с. Константиново, срещата ще се проведе на 14.06.2023 г., (сряда) от 10:00 часа, в сградата на Кметството на с. Константиново, община Симеоновград;
 2. Община Симеоновград, срещата ще се проведе на 14.06.2023 г., (сряда) от 11:30 часа, в сградата на Община Симеоновград, на адрес: пл. „Шейновски“ №3, град Симеоновград;
 3. с. Калугерово, срещата ще се проведе на 14.06.2023 г., (сряда) от 13:30 часа, в сградата на  Кметството на с. Калугерово, община Симеоновград;
 4. с. Пясъчево, срещата ще се проведе на 14.06.2023 г., (сряда) от 15:00 часа, в сградата на Кметството на с Пясъчево, община Симеоновград.
 
Докладът по ОВОС и приложенията към него, са на разположение на интересуващите се, всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в сградите на Община Симеоновград, Кметствата на селата Константиново, Калугерово и Пясъчево, в РИОСВ-Хасково, както и в офиса на „МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД, на адрес гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ срещу № 46.
 
Докладът по ОВОС с всички приложения, е достъпен и на интернет страниците на РИОСВ-Хасково на адрес:  https://haskovo-riew.egov.bg, на интернет страницата на Община Симеоновград на адрес: https://www.simeonovgrad.bg, и на „МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД на адрес: https://www.multi-ecoconsult.com/bg/obyavi
 
Писмени становища, мнения и препоръки могат да се представят в Общинска администрация-Симеоновград, и Кметствата на  с. Константиново, с. Пясъчево и с. Калугерово и РИОСВ-Хасково, на посочените по-горе адреси или на срещата за обществено обсъждане. 
 
Лице за контакти по общественото обсъждане, от страна на възложителя:
Димитър Сотиров, тел. +359 899 914 040,  e-mail: d.sotirov@multi-ecoconsult.com
Заинтересованите страни Консултации по задание за обхват и съдържание на ДОВОС с Възложител „Грийн профит” ЕOOД 07 Февруари, 2023 24 Февруари, 2023
СЪОБЩЕНИЕ
от
„Грийн профит” ЕOOД
 
на основание  чл. 95. ал. 3 от Закона за опазване на околната среда, осигурява провеждането на Консултации с обществеността, относно  процедура по изготвено Задание за обхват и съдържание на доклад за оценка на въздействие върху околната среда

Уведомяваме Ви, че „Грийн профит” ЕOOД, с. Минерални бани, обявява консултации по изготвено Задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС, на инвестиционно предложение за: „Изграждане на въздушен електропровод високо напрежение 220 kV, преминаващ през землищата на с. Константиново, гр. Симеоновград, с. Калугерово и с. Пясъчево, община Симеоновград“.
 
Съгласно Писмо на РИОСВ-Хасково с техен изх. ПД-1501(10)/16.01.2023 г., за реализация на горецитираното инвестиционно предложение се изисква разработване на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда.
 
С цел максимално удовлетворяване на всички интереси, очакваме в определеният от наша страна  срок (от 09.02.2023 г. до 24.02.2023 г.),  да ни изпратите вашите становища, мнения и препоръки относно съдържанието и обхвата на заданието.
 
Ако в посочения срок, не бъдат получени становища, мнения и препоръки приемаме, че няма такива и се изразява положително становище съгласно чл.69, ал. 2 от АПК.
 
На този етап от процедурата, е изготвено Задание за обхвата и съдържанието на оценката за въздействие върху околната среда, за горецитираното инвестиционното предложение.
 
За въпроси, препоръки и информация:
Лице за контакт: Димитър Сотиров, консултант по процедурата за ОВОС, на „Грийн профит” ЕOOД
Адрес за кореспонденция: п.к. 8000, гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“, срещу № 46
тел.: +359 899 914 040


гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" срещу № 46
www.multi-ecoconsult.com

2023, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни