Вие сте тук: Начало > Аутсорсинг на дейности по околна среда

Аутсорсинг на дейности по околна среда

 
В сферата на аутсорсинга МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ предлага, но не се ограничава само до следните услуги:
 1. Съдействие и синхронизиране на дейността на дружеството с изискванията на екологичното законодателство и отстраняване на несъответствия;
 2. Изготвяне на уведомления за инвестиционни предложение по смисъла на чл. 4 от НУРИОВОС и приложимите документи;
 3. Консултации при изменение и/или изготвяне на инструкции, заповеди и др. документи засягащи дейността на Възложителя;
 4. Контрол при последващо водене на документацията по управление на отпадъците;
 5. Подготовка на годишни отчети към съответните компетентни органи (МОСВ, ИАОС, РИОСВ, БД и РЗИ);
 6. Следене и пълно съдействие при извършване на задължителни мониторинги от акредитирани лаборатории съгласно нормативни изисквания;
 7. Извършване на физически одити по места, свързани със съответствието на дейностите с приложимото екологично законодателство;
 8. Представлява, подготвя и води кореспонденцията на Възложителя с компетентните органи МОСВ, ИАОС, РИОСВ, БД и РЗИ;
 9. Цялостно информационно и документално обезпечение на контролните органи след извършена проверка с цел отстраняване на забележки, ако има констатирани такива;
 10. Консултации за предотвратяване или обжалване на наложени административни глоби и забрани от компетентните органи по околна среда;
 11. Препоръки и оказване на помощ при възникнали проблеми свързани с околната среда;
 12. Препоръки за инвестиции с цел намаляване и ограничаване на въздействието от дейността на организацията върху околната среда и обществото при пълно спазване на всички нормативни изисквания;
 13. Препоръки за Внедряване на така наречените зелени технологии чрез синхронизирано управление на ресурсите, работната сила и самите „зелени“ продукти и услуги, които са краен резултат на човешката дейност;
 14. Инвестиции с цел подобряване на процесите и устойчиво развитие в организацията.

Аутсорсването на дейностите свързани с околната среда и екологичното законодателство представлява делегиране на изпълнението и управлението на операции или цели процеси, които не са базови за клиента и не участват пряко в основната му дейност на пазара на трето лице. Нашата компания същевременно подпомага развитието и усъвършенстването на дадената бизнес функция.

Аутсорсинга на дейностите по околна среда осигурява редица съществени предимства за бизнеса, като:
 1. Позволява на организацията да се фокусира върху същинските си бизнес процеси и цели, като повери периферната дейност на външен изпълнител, на който това е основната дейност;
 2. Външния доставчик на услугата е специализиран в извършването й, т.е. имат значителен опит и експертиза в тази област и е в състояние да предоставя високо качество на изпълнение;
 3. Освобождава организацията от необходимостта да създава и поддържа инфраструктура и специалист, с който да осигурява даден спомагателен процес. За това се грижи външния изпълнител, който предоставя услуги според текущите нужди на клиента.

Според спецификата на бизнеса ние предлагаме различни варианти месечни абонаменти за дейностите по околна среда. По този начин спестяваме на бизнеса разходи по скъпата поддръжка на служители, които поради специфичната дейност  много често няма, кой да контролира.
гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" срещу № 46
www.multi-ecoconsult.com

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни