Вие сте тук: Начало > ОБЯВИ

ОБЯВИ


Обяви и съобщения свързани с нормативните изисквания при провеждането на различни процедури свързани с екологичното законодателство.Съобщение до Заглавие Публикувано на: Валидно до: Обява Прикачен файл
Заинтересованите страни Организирана среща за обществено обсъждане на ДОВОС 15 Юни, 2023 17 Юли, 2023
СЪОБЩЕНИЕ ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОВОС

ОБЩИНА ПЕТРИЧ със седалище и адрес гр. Петрич, ул. „Цар борис III” № 24, на основание чл.97, ал.4 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда, УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него, за инвестиционно предложение: „Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически обект „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи“-изграждане на необходимата инфраструктура за осигуряване на туристическо обслужване в поземлени имоти с идентификатори  49312.17.65, местност „Рупите“ и 49312.17.70, местност „Кожух“ по КК на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград, в т.ч. осигуряване на връзка между общински пътища и транспортен достъп”.
 
Срещите ще се проведат, в следния ред, дата и час:
  1. В община Петрич, срещата ще се проведе на 17.07.2023 г., (понеделник) от 9:30 часа, в сградата на Община Петрич, на адрес: пл. „Шейновски“ №3, град Петрич;
  2. В с. Рупите , срещата ще се проведе на 17.07.2023 г., (понеделник) от 11:30 часа, в сградата на  Кметството на с. Рупите;
  3. В с. Старчево , срещата ще се проведе на 17.07.2023 г., (понеделник) от 13:30 часа, в сградата на Кметството на с. Старчево.
 
Докладът по ОВОС и приложенията към него, са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в сградата на Община Петрич, сградите на Кметствата на селата Рупите и Старчево, както и в РИОСВ-Благоевград и на адрес гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ срещу № 46  - офис „МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД.
 
Докладът по ОВОС и приложенията към него, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес: http://www.riosvbl.org/index.php/2013-10-16-16-09-59/public-vote
и Доклад по оценка за съвместимост (ДОСВ): http://www.riosvbl.org/index.php/priroda/services-natura-2
, и на интернет страницата на „МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД на адрес: https://www.multi-ecoconsult.com/bg/obyavi
 
Писмени становища, могат да се представят в Общинска администрация Петрич, и Кметствата на  с. Рупите и с. Старчево, и РИОСВ-Благоевград, на посочените по-горе адреси или на срещата за обществено обсъждане. 
 
Лице за контакти по общественото обсъждане, от страна на възложителя:
  • 1. инж. Катя Стоянова – старши експерт в Дирекция „Строителство, техническа инфраструктура и благоустрояване“, Община Петрич, Ръководител проект:
  • - телефон за връзка: +359 884 779 677,
  • - електронна поща:  katiav.stoyanova@gmail.com
 
  • 2. Димитър Сотиров (Ръководител експертен колектив ДОВОС):
  • - телефон за връзка: +359 899 914 040;
  • - електронна поща: d.sotirov@multi-ecoconsult.com


гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" срещу № 46
www.multi-ecoconsult.com

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни