Вие сте тук: Начало > ОБЯВИ

ОБЯВИ


Обяви и съобщения свързани с нормативните изисквания при провеждането на различни процедури свързани с екологичното законодателство.Съобщение до Заглавие Публикувано на: Валидно до: Обява Прикачен файл
Заинтересованите страни Осигуряване на достъп до ДЕО, проектите на плановете, съпътстващата ги документация, включително и резултатите от консултациите с обществеността 10 Ноември, 2022 11 Декември, 2022
СЪОБЩЕНИЕ ЗА
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ВЪВ ВРЪЗКА С ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ПО ЕО

по Доклад за екологична оценка (ДЕО) с приложенията към него за проектите на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.35.139 по КК на град Созопол, община Созопол, който се изготвя с цел обособяване на нов УПИ от имота с отреждане „за сгради за курорт и допълващи дейности“ и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.35.135 по КК на град Созопол, който се изготвя с цел обособяване на 2 нови УПИ с отреждане „за сгради за курорт и допълващи дейности“ и „за КОО“гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" срещу № 46
www.multi-ecoconsult.com

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни