Вие сте тук: Начало > ОБЯВИ

ОБЯВИ


Обяви и съобщения свързани с нормативните изисквания при провеждането на различни процедури свързани с екологичното законодателство.Съобщение до Заглавие Публикувано на: Валидно до: Обява Прикачен файл
Заинтересованите страни Консултации по задание за обхват и съдържание на ДОВОС с Възложител „САНТА МАРИНА” АД 08 Септември, 2022 10 Октомври, 2022
СЪОБЩЕНИЕ
от
„САНТА МАРИНА” АД,
 
на основание  чл. 95. ал. 3 от Закона за опазване на околната среда, осигурява провеждането на Консултации с обществеността, относно  процедура по изготвено Задание за обхват и съдържание на доклад за оценка на въздействие върху околната среда

Уведомяваме Ви, че „Санта Марина“ АД, гр. София, обявява консултации по изготвено Задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС, на инвестиционно предложение за „Изграждане на сгради за отдих и курорт, КОО и трафопостове в поземлени имоти с идентификатори 67800.36.22 и 67800.36.23 по КККР на гр. Созопол, м. „Света Марина“, община Созопол“.
 
Съгласно Писмо на РИОСВ-Бургас с техен изх. № ПД-3177-(3)/07.02.2022 г., за реализация на горецитираното инвестиционно предложение се изисква разработване на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда.
 
На този етап от процедурата, е изготвено Задание за обхвата и съдържанието на оценката за въздействие върху околната среда, за горецитираното инвестиционното предложение.
 
С цел максимално удовлетворяване на всички интереси, очакваме от Вас в едномесечен срок /от 09.09.2022 г. до 10.10.2022 г./ да ни изпратите вашите становища, мнения и препоръки относно съдържанието и обхвата на заданието. Ако в посочения срок, не бъдат получени становища, мнения и препоръки приемаме, че нямате такива и изразявате положително становище съгласно чл.69, ал. 2 от АПК.
 
 
За въпроси, препоръки и информация:
Лице за контакт: Димитър Сотиров, упълномощен представител на „САНТА МАРИНА“ АД
Адрес за кореспонденция: п.к. 8000, гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“, срещу № 46
тел.: +359 899 914 040
e-mail: access@multi-ecoconsult.com


гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" срещу № 46
www.multi-ecoconsult.com

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни