Вие сте тук: Начало > ОБЯВИ

ОБЯВИ


Обяви и съобщения свързани с нормативните изисквания при провеждането на различни процедури свързани с екологичното законодателство.Съобщение до Заглавие Публикувано на: Валидно до: Обява Прикачен файл
Заинтересованите страни Консултации по ДЕО с Възложител „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ 11 Август, 2022 12 Септември, 2022
СЪОБЩЕНИЕ ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

по Доклад за екологична оценка (ДЕО) с приложенията към него за проектите на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.35.139 по КК на град Созопол, община Созопол, който се изготвя с цел обособяване на нов УПИ от имота с отреждане „за сгради за курорт и допълващи дейности“ и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.35.135 по КК на град Созопол, който се изготвя с цел обособяване на 2 нови УПИ с отреждане „за сгради за курорт и допълващи дейности“ и „за КОО“

  1. Информация за Възложителя на плановете:

Възложител: „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ

Изпълнителен директор: Кристина Петрова
Пълен пощенски адрес: гр. София, бул. Черни Връх 51Б
Лице за контакти: Виолета Кабзималска - пълномощник
Тел.: 0888 609 009, e-mail: v.kabzimalska@fpi.bg

  1. Обща информация за предложените планове

а)        Основание за изготвяне на плановете

Допустимостта на промяната на предназначението на земята по реда на чл.73, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за горите и за двата имота е потвърдена от РДГ-Бургас, като е уточнено че съгласно чл.76 от същия Закон не се изисква предварително съгласуване за промяната.

В обхвата на имотите няма пясъчни дюни, което е потвърдено със становища на РИОСВ-Бургас.

Изработването на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 67800.35.139 е разрешено с Решение № 502 на ОбС – Созопол, взето на заседание, проведено на 27.10.2021 г.

Изработването на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 67800.35.135 е разрешено с Решение № 503 на ОбС – Созопол, взето на заседание, проведено на 27.10.2021 г.

б)         Период на действие и етапи на изпълнение на плановете

Периодът на действие на ПУП-ПРЗ не се ограничава във времето.

Изпълнението на предвижданията на Възложителя за имотите ще се реализира съобразно финансовия план на Възложителя, който ще се уточни на следващите етапи на подробно проектиране.

в)        Териториален обхват

Устройствените планове – ПУП-ПРЗ се разработват в териториален обхват, както следва:

• ПУП-ПРЗ се разработва за ПИ с идентификатор 67800.35.139 по КК на град Созопол, община Созопол и
• ПУП-ПРЗ се разработва за ПИ с идентификатор 67800.35.135 по КК на град Созопол, община Созопол.

г)         Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/

Имотите попадат на територията на защитена зона BG0002077 „Бакърлъка“ за опазване на дивите птици. Разположени са в близост до защитена зона BG0000146 „Плаж градина - Златна рибка“ по Директивата за местообитанията 92/43/ЕИО.

д)         Основни цели на плановете

Целта на изготвяне на двата ПУП-ПРЗ e промяна на предназначението на двата имота, урегулирането и последващото им застрояване и ползване в съответствие с предвижданията на действащия ОУП на община Созопол.

е)         Финансиране на плановете

ПУП-ПРЗ и реализацията им се финансират от Възложителя.

ж)        Срокове и етапи на изготвянето на плановете и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за участие на обществеността

ПУП-ПРЗ се изготвят едноетапно, като Закона за устройство на територията не предвижда обществено обсъждане на проекта на плана. Участието на заинтересованите страни се осъществява по реда на чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията.

  1. Информация за органа, отговорен за прилагането на плановете

Отговорен орган за прилагането на плановете е Възложителят.

  1. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плановете

ПУП-ПРЗ се одобряват от Общински съвет - Созопол.

  1. Информация за начина на заплащане на дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите

Дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите, e заплатена на 08.08.2022 г., с платежно нареждане с референция № 22220626965094, приложено при предоставяне на Искане за издаване на становище за екологична оценка.

  1. Място за публичен достъп

Проектите на ПУП-ПРЗ и Докладът за ЕО с приложенията към него, в т.ч. Нетехническото резюме, са предоставени за публичен достъп:
• В секция "ОБЯВИ" на следния линк https://www.multi-ecoconsult.com/bg/obyavi, осигурен от консултанта по процедурата на „Феърплей Пропъртис“ АДСИЦ, фирма „МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД.
• В сградата на „МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД – на адрес:
  - гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ срещу №46 /офис "МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ ООД"/, всеки работен ден от 9.00 до 18.00 ч.

  1. Време за публичен достъп

30 дни от датата на публикуване на настоящото съобщение: от 11.08.2022 г. до 11.09.2022 г., включително.

  1. Начин за изразяване на становище

Становищата и мненията могат да се депозират в срок до 11.09.2022 г., включително:
• с писма на адрес: гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ срещу №46 /офис "МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ ООД"/;
• по електронна поща: access@multi-ecoconsult.comгр. Бургас, ул. "Иван Богоров" срещу № 46
www.multi-ecoconsult.com

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни