Вие сте тук: Начало > Химични вещества и смеси

Химични вещества и смеси

"МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ" ООД предлага следните услуги във връзка със спазването на нормативните изисквания към опасните химични вещества и смеси (ОХВС):
•    Извършване на класификация на предприятие/съоръжение по чл. 103, ал. 1 от ЗООС, в съответствие с критериите на приложение № 3 на ЗООС, и изготвяне на доклад от извършената класификация по Приложение № 1 на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях;
•    Подготовка на Уведомление за класификация на предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал;
•    Изготвяне на Доклад за безопасност;
•    Изготвяне на Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), включително система за управление на мерките за безопасност (СУМБ);
•    Оценка на риска от големи аварии и ограничаване на последствията за човешкото здраве и околната среда;
•    Изготвяне на вътрешни и външни аварийни планове;
•    Изготвяне на Оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси (ОХВС), съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси;
•    Изготвяне на инструкции, програми, планове и др. свързани с контрола, обучението, боравенето, транспортирането и съхранението на ОХВС;
•    Консултации относно изискванията за пускане на пазара на химични вещества и смеси;
•    Цялостно консултиране и съдействие за изпълнение на задълженията по Регламента REACH за регистрация на вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия за производители, вносители и „изключителни представители“, чието място на дейност е в Европейското икономическо пространство (ЕИП);
•    Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химични вещества по регламента REACH;
•    Изготвяне на регистрационно досие по REACH
•    Извършване на оценка за безопасност на химичното вещество (ОБХВ);
•    Справки за класификация и характеристики на съхраняваните опасни химични вещества и смеси съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP); 
•    Нотифициране на Европейската агенция по химикали съгласно чл. 40 от Регламент 1272/2008 (CLP) за ХВС внесени от страни извън Европейския съюз;
•    Изготвяне на информационни листове за безопасност и етикети, съгласно нормативните изисквания, поставени в Регламент 1907/2006 (REACH).
 гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" срещу № 46
www.multi-ecoconsult.com

2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни