Вие сте тук: Начало > ОВОС и ЕО

ОВОС и ЕО

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС)

ОВОС се извършва задължително на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии съгласно приложения № 1 на ЗООС, както и за техните изменения или разширения, при чието осъществяване са възможни значителни въздействия върху околната среда. Необходимостта от извършване на ОВОС се преценява за инвестиционните предложения за ново строителство, дейности и технологии съгласно приложения № 2 на ЗООС, както и за всяко тяхно разширение или изменение, ако се очаква то да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда.

Нашите услуги свързани с процеса на съгласуване на всяко едно инвестиционно предложение с компетентния орган по околна среда са:

 1. Изготвяне на уведомление за съгласуване на инвестиционно предложение и информиране на засегнатото население;
 2. Изготвяне на преценяване на необходимостта от ОВОС;
 3. Изготвяне на искане до компетентните органи по процедурата за достъп до обществена информация свързана с инвестиционното намерение;
 4. Изготвяне на проект на задание за обхват на Доклада по оценка на въздействието върху околната среда и провеждане на консултации;
 5. Изготвяне на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) с нетехническо резюме към него;
 6. При необходимост – Изготвяне на корекции по ДОВОС по искане на компетентния орган по околна среда;
 7. Организиране на обществено обсъждане на доклада за ОВОС;
 8. Участие в заседанието на насрочения от РИОСВ експертен екологичен съвет (ЕЕС) за разглеждане на доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС);
 9. Искане за потвърждение за влизане в сила на крайния административен акт издаден от компетентния орган по околна среда и наличие/липса на постъпили възражения в законо установения срок за обжалване.

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО)

С екологичната оценка (ЕО) се дава представа за очакваните промени, които ще настъпят в околната среда от изпълнението на инвестиционните инициативи, заложени в планове и програми (ПП).

ЕО е задължителна за планове/програми (ПП) в областите: селско стопанство, горско стопанство, рибарство, транспорт, енергетика, управление на отпадъците, управление на водните ресурси и промишленост, включително добив на подземни богатства, електронни съобщения, туризъм, устройствено планиране и земеползване, когато тези планове/програми (ПП) очертават рамката за бъдещото развитие на инвестиционни предложения по приложения № 1 и 2 на ЗООС.

ПП в посочените области, но на местно равнище за малки територии и изменения на цитираните по-горе планове/програми (ПП) се оценяват, когато при прилагането им се предполагат значителни въздействия върху околната среда.

ЕО на планове/програми (ПП) се извършва едновременно с изготвянето им и/или одобряване от централните и териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и Народното събрание, като се вземат предвид техните цели, териториалния обхват и степента на подробност, така че да се идентифицират, опишат и оценят по подходящ начин възможните въздействия от прилагането на инвестиционните предложения, които тези ПП включват.

Нашите услуги свързани с процеса на съгласуване на всеки плано/програма (ПП) с компетентния орган по околна среда са:

 1. Изготвяне на уведомление за съгласъване на планове/програми (ПП);
 2. Изготвяне за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО);
 3. Изготвяне на искане до компетентните органи по процедурата за достъп до обществена информация свързана с инвестиционното намерение;
 4. Изготвяне и съгласуване с компетентния орган по околна среда на схема за провеждане на консултации;
 5. Изготвяне на проект на задание за определяне на съдържанието и обхвата на екологичната оценка;
 6. Изготвяне на доклад за екологична оценка (ЕО) с нетехническо резюме към него;
 7. Изготвяне на доклад за оценка за степента на въздействие върху защитени зони;
 8. Изготвяне на искане за издаване на становище по ЕО;
 9. Организиране на обществено обсъждане на доклада за ЕО при нормативна необходимост;
 10. Участие в заседанието на насрочения от РИОСВ експертен екологичен съвет (ЕЕС) за разглеждане на доклада за екологична оценка (ДЕО);
 11. Искане за потвърждение за влизане в сила на крайния административен акт издаден от компетентния орган по околна среда и наличие/липса на постъпили възражения в законо установения срок за обжалване;гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" срещу № 46
www.multi-ecoconsult.com

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни