Вие сте тук: Начало > Води

Води

Водата не е просто търговски продукт, а общо благо и ограничен ресурс, който трябва да се опазва и използва по устойчив начин, както по отношение на качеството, така и на количеството. Тя обаче е изложена на натиск поради множество различни употреби от различни сектори.

Нашите услуги с насоченост опазване на водите включват:

  1. Моделиране (физическо, химическо или биологичнио замърсяване);
  2. Хидравлични изчисления;
  3. Разрешителни за водоползване;
  4. Разрешителни за заустване;
  5. Мониторинг на отпадъчни води;
  6. Мониторинг на повърхностни води;
  7. Мониторинг на подземни води.гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" срещу № 46
www.multi-ecoconsult.com

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни