Вие сте тук: Начало > ОБЯВИ

ОБЯВИ


Обяви и съобщения свързани с нормативните изисквания при провеждането на различни процедури свързани с екологичното законодателство.Съобщение до Заглавие Публикувано на: Валидно до: Обява Прикачен файл
Заинтересованите страни Организирана среща за обществено обсъждане на ДОВОС 25 Януари, 2023 27 Февруари, 2023
СЪОБЩЕНИЕ ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОВОС

„САНТА МАРИНА“ АД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Черни Връх” № 51Б, на основание чл.97, ал.4 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда, УВЕДОМЯВАТ всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение за изграждане: „Изграждане на сгради за отдих и курорт, КОО и трафопостове в поземлени имоти с идентификатори 67800.36.22 и 67800.36.23 по КККР на гр. Созопол, м. „Света Марина”.
 
Срещата ще се проведе на 27.02.2023 г. (понеделник) от 11:00 часа, в сградата на Народно читалище „Отец Паисий 1896“, на адрес: град Созопол, "Аполония" №1.
 
Докладът по ОВОС и приложенията към него, са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в сградата на Община Созопол, РИОСВ-Бургас и на адрес гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ срещу №46  - Офис „МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД.
 
Докладът по ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес: https://riosvbs.com/, на интернет страницата на Община Созопол на адрес: https://sozopol.bg и на интернет страницата на „МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД на адрес: https://www.multi-ecoconsult.com/bg/obyavi
 
Писмени становища, могат да се представят в Общинска администрация Созопол и РИОСВ-Бургас на посочените по-горе адреси или на срещата за обществено обсъждане. Лице за контакти по общественото обсъждане, от страна на възложителите: Димитър Сотиров, тел. +359 899 914 040;  e-mail: d.sotirov@multi-ecoconsult.com
 
Заинтересованите страни Консултации по задание за обхват и съдържание на ДОВОС с Възложител „Грийн профит” ЕOOД 07 Февруари, 2023 24 Февруари, 2023
СЪОБЩЕНИЕ
от
„Грийн профит” ЕOOД
 
на основание  чл. 95. ал. 3 от Закона за опазване на околната среда, осигурява провеждането на Консултации с обществеността, относно  процедура по изготвено Задание за обхват и съдържание на доклад за оценка на въздействие върху околната среда

Уведомяваме Ви, че „Грийн профит” ЕOOД, с. Минерални бани, обявява консултации по изготвено Задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС, на инвестиционно предложение за: „Изграждане на въздушен електропровод високо напрежение 220 kV, преминаващ през землищата на с. Константиново, гр. Симеоновград, с. Калугерово и с. Пясъчево, община Симеоновград“.
 
Съгласно Писмо на РИОСВ-Хасково с техен изх. ПД-1501(10)/16.01.2023 г., за реализация на горецитираното инвестиционно предложение се изисква разработване на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда.
 
С цел максимално удовлетворяване на всички интереси, очакваме в определеният от наша страна  срок (от 09.02.2023 г. до 24.02.2023 г.),  да ни изпратите вашите становища, мнения и препоръки относно съдържанието и обхвата на заданието.
 
Ако в посочения срок, не бъдат получени становища, мнения и препоръки приемаме, че няма такива и се изразява положително становище съгласно чл.69, ал. 2 от АПК.
 
На този етап от процедурата, е изготвено Задание за обхвата и съдържанието на оценката за въздействие върху околната среда, за горецитираното инвестиционното предложение.
 
За въпроси, препоръки и информация:
Лице за контакт: Димитър Сотиров, консултант по процедурата за ОВОС, на „Грийн профит” ЕOOД
Адрес за кореспонденция: п.к. 8000, гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“, срещу № 46
тел.: +359 899 914 040
Заинтересованите страни Организирана среща за обществено обсъждане на ДОВОС 03 Май, 2023 14 Юни, 2023
СЪОБЩЕНИЕ ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОВОС
 
„ГРИЙН ПРОФИТ” ЕOOД, със седалище и адрес на управление с. Минерални бани, п.к. 6343, ул. „Христо Ботев” № 13, на основание чл.97, ал.4 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от  Закона за опазване на околната среда, УВЕДОМЯВАТ всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение за: „Изграждане на въздушен електропровод високо напрежение 220 kV, преминаващ през землищата на с. Константиново, гр. Симеоновград, с. Калугерово и с. Пясъчево, община Симеоновград”.
           
Срещите ще се проведат, в следния ред, дата и час:
 1. с. Константиново, срещата ще се проведе на 14.06.2023 г., (сряда) от 10:00 часа, в сградата на Кметството на с. Константиново, община Симеоновград;
 2. Община Симеоновград, срещата ще се проведе на 14.06.2023 г., (сряда) от 11:30 часа, в сградата на Община Симеоновград, на адрес: пл. „Шейновски“ №3, град Симеоновград;
 3. с. Калугерово, срещата ще се проведе на 14.06.2023 г., (сряда) от 13:30 часа, в сградата на  Кметството на с. Калугерово, община Симеоновград;
 4. с. Пясъчево, срещата ще се проведе на 14.06.2023 г., (сряда) от 15:00 часа, в сградата на Кметството на с Пясъчево, община Симеоновград.
 
Докладът по ОВОС и приложенията към него, са на разположение на интересуващите се, всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в сградите на Община Симеоновград, Кметствата на селата Константиново, Калугерово и Пясъчево, в РИОСВ-Хасково, както и в офиса на „МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД, на адрес гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ срещу № 46.
 
Докладът по ОВОС с всички приложения, е достъпен и на интернет страниците на РИОСВ-Хасково на адрес:  https://haskovo-riew.egov.bg, на интернет страницата на Община Симеоновград на адрес: https://www.simeonovgrad.bg, и на „МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД на адрес: https://www.multi-ecoconsult.com/bg/obyavi
 
Писмени становища, мнения и препоръки могат да се представят в Общинска администрация-Симеоновград, и Кметствата на  с. Константиново, с. Пясъчево и с. Калугерово и РИОСВ-Хасково, на посочените по-горе адреси или на срещата за обществено обсъждане. 
 
Лице за контакти по общественото обсъждане, от страна на възложителя:
Димитър Сотиров, тел. +359 899 914 040,  e-mail: d.sotirov@multi-ecoconsult.com
Заинтересованите страни Организирана среща за обществено обсъждане на ДОВОС 15 Юни, 2023 17 Юли, 2023
СЪОБЩЕНИЕ ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОВОС

ОБЩИНА ПЕТРИЧ със седалище и адрес гр. Петрич, ул. „Цар борис III” № 24, на основание чл.97, ал.4 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда, УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него, за инвестиционно предложение: „Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически обект „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи“-изграждане на необходимата инфраструктура за осигуряване на туристическо обслужване в поземлени имоти с идентификатори  49312.17.65, местност „Рупите“ и 49312.17.70, местност „Кожух“ по КК на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград, в т.ч. осигуряване на връзка между общински пътища и транспортен достъп”.
 
Срещите ще се проведат, в следния ред, дата и час:
 1. В община Петрич, срещата ще се проведе на 17.07.2023 г., (понеделник) от 9:30 часа, в сградата на Община Петрич, на адрес: пл. „Шейновски“ №3, град Петрич;
 2. В с. Рупите , срещата ще се проведе на 17.07.2023 г., (понеделник) от 11:30 часа, в сградата на  Кметството на с. Рупите;
 3. В с. Старчево , срещата ще се проведе на 17.07.2023 г., (понеделник) от 13:30 часа, в сградата на Кметството на с. Старчево.
 
Докладът по ОВОС и приложенията към него, са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в сградата на Община Петрич, сградите на Кметствата на селата Рупите и Старчево, както и в РИОСВ-Благоевград и на адрес гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ срещу № 46  - офис „МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД.
 
Докладът по ОВОС и приложенията към него, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес: http://www.riosvbl.org/index.php/2013-10-16-16-09-59/public-vote
и Доклад по оценка за съвместимост (ДОСВ): http://www.riosvbl.org/index.php/priroda/services-natura-2
, и на интернет страницата на „МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД на адрес: https://www.multi-ecoconsult.com/bg/obyavi
 
Писмени становища, могат да се представят в Общинска администрация Петрич, и Кметствата на  с. Рупите и с. Старчево, и РИОСВ-Благоевград, на посочените по-горе адреси или на срещата за обществено обсъждане. 
 
Лице за контакти по общественото обсъждане, от страна на възложителя:
 • 1. инж. Катя Стоянова – старши експерт в Дирекция „Строителство, техническа инфраструктура и благоустрояване“, Община Петрич, Ръководител проект:
 • - телефон за връзка: +359 884 779 677,
 • - електронна поща:  katiav.stoyanova@gmail.com
 
 • 2. Димитър Сотиров (Ръководител експертен колектив ДОВОС):
 • - телефон за връзка: +359 899 914 040;
 • - електронна поща: d.sotirov@multi-ecoconsult.com
Заинтересованите страни Инвестиционно предложение на „М3 ДЕНТ“ ООД 19 Декември, 2023 11 Януари, 2024
„М3 ДЕНТ“ ООД уведомява за инвестиционно предложение: „Водовземане на подземни води от съществуващи два броя тръбни кладенци, регистрирани от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ под регистрационни номера съответно ТК1 „М3 ДЕНТ“ с № 1356/12.12.2023 г. и ТК2 „М3 ДЕНТ“ под № 1357/12.12.2023 г., които се намират в поземлен имот с идентификатор 16136.21.32, село Горна Брезница, общ. Кресна, обл. Благоевград с площ 73 998 м2 с трайно предназначение на земята – земеделска.“


гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" срещу № 46
www.multi-ecoconsult.com

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни