Вие сте тук: Начало > ОБЯВИ

ОБЯВИ


Обяви и съобщения свързани с нормативните изисквания при провеждането на различни процедури свързани с екологичното законодателство.Съобщение до Заглавие Публикувано на: Валидно до: Обява Прикачен файл
Заинтересованите страни Консултации по задание за обхват и съдържание на ДОВОС с Възложител „Грийн профит” ЕOOД 07 Февруари, 2023 24 Февруари, 2023
СЪОБЩЕНИЕ
от
„Грийн профит” ЕOOД
 
на основание  чл. 95. ал. 3 от Закона за опазване на околната среда, осигурява провеждането на Консултации с обществеността, относно  процедура по изготвено Задание за обхват и съдържание на доклад за оценка на въздействие върху околната среда

Уведомяваме Ви, че „Грийн профит” ЕOOД, с. Минерални бани, обявява консултации по изготвено Задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС, на инвестиционно предложение за: „Изграждане на въздушен електропровод високо напрежение 220 kV, преминаващ през землищата на с. Константиново, гр. Симеоновград, с. Калугерово и с. Пясъчево, община Симеоновград“.
 
Съгласно Писмо на РИОСВ-Хасково с техен изх. ПД-1501(10)/16.01.2023 г., за реализация на горецитираното инвестиционно предложение се изисква разработване на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда.
 
С цел максимално удовлетворяване на всички интереси, очакваме в определеният от наша страна  срок (от 09.02.2023 г. до 24.02.2023 г.),  да ни изпратите вашите становища, мнения и препоръки относно съдържанието и обхвата на заданието.
 
Ако в посочения срок, не бъдат получени становища, мнения и препоръки приемаме, че няма такива и се изразява положително становище съгласно чл.69, ал. 2 от АПК.
 
На този етап от процедурата, е изготвено Задание за обхвата и съдържанието на оценката за въздействие върху околната среда, за горецитираното инвестиционното предложение.
 
За въпроси, препоръки и информация:
Лице за контакт: Димитър Сотиров, консултант по процедурата за ОВОС, на „Грийн профит” ЕOOД
Адрес за кореспонденция: п.к. 8000, гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“, срещу № 46
тел.: +359 899 914 040
Заинтересованите страни Организирана среща за обществено обсъждане на ДОВОС 25 Януари, 2023 27 Февруари, 2023
СЪОБЩЕНИЕ ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОВОС

„САНТА МАРИНА“ АД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Черни Връх” № 51Б, на основание чл.97, ал.4 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда, УВЕДОМЯВАТ всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение за изграждане: „Изграждане на сгради за отдих и курорт, КОО и трафопостове в поземлени имоти с идентификатори 67800.36.22 и 67800.36.23 по КККР на гр. Созопол, м. „Света Марина”.
 
Срещата ще се проведе на 27.02.2023 г. (понеделник) от 11:00 часа, в сградата на Народно читалище „Отец Паисий 1896“, на адрес: град Созопол, "Аполония" №1.
 
Докладът по ОВОС и приложенията към него, са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в сградата на Община Созопол, РИОСВ-Бургас и на адрес гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ срещу №46  - Офис „МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД.
 
Докладът по ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес: https://riosvbs.com/, на интернет страницата на Община Созопол на адрес: https://sozopol.bg и на интернет страницата на „МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД на адрес: https://www.multi-ecoconsult.com/bg/obyavi
 
Писмени становища, могат да се представят в Общинска администрация Созопол и РИОСВ-Бургас на посочените по-горе адреси или на срещата за обществено обсъждане. Лице за контакти по общественото обсъждане, от страна на възложителите: Димитър Сотиров, тел. +359 899 914 040;  e-mail: d.sotirov@multi-ecoconsult.com
 
Заинтересованите страни Осигуряване на достъп до ДЕО, проектите на плановете, съпътстващата ги документация, включително и резултатите от консултациите с обществеността 10 Ноември, 2022 11 Декември, 2022
СЪОБЩЕНИЕ ЗА
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ВЪВ ВРЪЗКА С ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ПО ЕО

по Доклад за екологична оценка (ДЕО) с приложенията към него за проектите на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.35.139 по КК на град Созопол, община Созопол, който се изготвя с цел обособяване на нов УПИ от имота с отреждане „за сгради за курорт и допълващи дейности“ и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.35.135 по КК на град Созопол, който се изготвя с цел обособяване на 2 нови УПИ с отреждане „за сгради за курорт и допълващи дейности“ и „за КОО“гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" срещу № 46
www.multi-ecoconsult.com

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни