Вие сте тук: Начало > Почви

Почви

Земята и почвата са ограничени, невъзобновяеми ресурси, които продължават да деградират, което намалява способността им да функционират и да предоставят услуги. Почвата, като компонент на околната среда, е неразривно свързана с опазване на водите, чистотата на въздуха, управление на отпадъците. Опазването на почвите е неразделна част от цялостната политика за опазване на околната среда във всяка една компания. Устойчивото управление на земите е въпрос на баланс съвместно да се поддържат функциите на земните ресурси в полза на околната среда и обществото.
Основните дейности по опазване на почвите са свързани разработване на програми, оценки и анализи, осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол по изпълнението на разпоредбите на Закона за почвите и подзаконовите нормативни актове.
Нашите услуги включват:
  1. Разработване на програми;
  2. Оценки и анализи;
  3. Мониторинг на почви;
  4. Документиране и докладване.гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" срещу № 46
www.multi-ecoconsult.com

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни