Вие сте тук: Начало > Комплексни разрешителни

Комплексни разрешителни

Kомплексно разрешително (КР) е индивидуален административен акт, предоставящ разрешение за експлоатация на определена инсталация или на дадена част от нея при определени условия, които гарантират съответствието на инсталацията с изискванията на глава седма. Едно разрешително може да се отнася до една или повече инсталации (или до части от различни инсталации), които са разположени на една и съща площадка, са експлоатирани от един и същ оператор и някои, от които могат да не попадат в приложение № 4 на Закон за опазване на околната среда (ЗООС).
Комплексното разрешително съдържа условия, касаещи проблеми свързани с емисиите във въздуха, заустване на отпадъчни води, управление на отпадъци, шум, замърсяване на подземните води, предотвратяване на аварии и замърсяване на почвата. Условията в КР се насочват по-скоро към предотвратяване на образуването на отпадъци и емисии вредни вещества, отколкото към стандартните системи за третиране на изход от инсталацията.

Комплексно разрешително се изисква:
•    за изграждането и експлоатацията на нови инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 от ЗООС;
•    за експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 от ЗООС;
•    при съществена промяна на действащи инсталации и съоръжения.

Мулти Еко Консулт ООД изготвя заявления за издаване и документи за преразглеждане и актуализация на комплексни разрешителни.
 гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" срещу № 46
www.multi-ecoconsult.com

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни