Вие сте тук: Начало > Химични вещества и смеси

Химични вещества и смеси

"МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ" ООД предлага следните услуги във връзка със спазването на нормативните изисквания към опасните химични вещества и смеси (ОХВС):
 1. Извършване на класификация на предприятие/съоръжение по чл. 103, ал. 1 от ЗООС, в съответствие с критериите на приложение № 3 на ЗООС, и изготвяне на доклад от извършената класификация по Приложение № 1 на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях;
 2. Подготовка на Уведомление за класификация на предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал;
 3. Изготвяне на Доклад за безопасност;
 4. Изготвяне на Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), включително система за управление на мерките за безопасност (СУМБ);
 5. Оценка на риска от големи аварии и ограничаване на последствията за човешкото здраве и околната среда;
 6. Изготвяне на вътрешни и външни аварийни планове;
 7. Изготвяне на Оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси (ОХВС), съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 8. Изготвяне на инструкции, програми, планове и др. свързани с контрола, обучението, боравенето, транспортирането и съхранението на ОХВС;
 9. Консултации относно изискванията за пускане на пазара на химични вещества и смеси;
 10. Цялостно консултиране и съдействие за изпълнение на задълженията по Регламента REACH за регистрация на вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия за производители, вносители и „изключителни представители“, чието място на дейност е в Европейското икономическо пространство (ЕИП);
 11. Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химични вещества по регламента REACH;
 12. Изготвяне на регистрационно досие по REACH;
 13. Извършване на оценка за безопасност на химичното вещество (ОБХВ);
 14. Справки за класификация и характеристики на съхраняваните опасни химични вещества и смеси съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP); 
 15. Нотифициране на Европейската агенция по химикали съгласно чл. 40 от Регламент 1272/2008 (CLP) за ХВС внесени от страни извън Европейския съюз;
 16. Изготвяне на информационни листове за безопасност и етикети, съгласно нормативните изисквания, поставени в Регламент 1907/2006 (REACH).гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" срещу № 46
www.multi-ecoconsult.com

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни